logo ŁADOWANIE...

Rekrutacja 2022/2023

1

Czym jest IWP?

Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztuk w dziedzinie sztuk plastycznych…

2

Jak się dostać?

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, ustala się według wzoru: W = E + P albo 2R

3

Portfolio

Podstawą do przyjęcia na studia oprócz wyniku uzyskanego na egzaminie maturalnym jest przygotowanie portfolio.

4

Przydatne linki

Serwis rekrutacyjny PK, portal przyszłych studentów, Plany studiów i sylabusy dla kierunków prowadzonych przez Politechnikę Krakowską

Czym jest IWP?

Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztukę w dziedzinie sztuk plastycznych. Jest prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą kompetencje nauk technicznych (pracownicy Politechniki Krakowskiej) oraz w zakresie sztuki (pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej). Studia przygotowują do wykonywania zawodu inżyniera-projektanta w zakresie specjalności Inżyniera Wzornictwa Przemysłowego. W ramach tej specjalności zaproponowano wiele przedmiotów wybieralnych w ramach dwóch bloków profilujących dyplom:

– Projektowanie produktu

– Projektowanie środków transportu

Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje przydatne do pracy w działach projektowych przedsiębiorstw, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów, tworzeniem wyrobów innowacyjnych jak również inną działalność twórczą. Możliwości zatrudnienia obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych.

Studenci kierunku IWP mają możliwość kontaktu ze specjalistami zarówno z zakresu inżynierii mechanicznej, jak również wzornictwa przemysłowego. W zakresie przedmiotów kierunkowych położono nacisk na równowagę między przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych – w programie studiów przedmioty dla obu tych obszarów występują w podobnej liczbie godzin. Absolwent będzie miał wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowanie produktu zgodnie z zadaną specyfikacją techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki, a ponadto program studiów stawia na pracę w multidyscyplinarnych zespołach projektowych.

Jak się dostać?

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = E + P albo 2R

Gdzie:

P i R = wynik procentowy podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (matematyka) lub rozszerzonym (matematyk, fizyka i astronomia, fizyka lub matematyka);

E = liczba punktów uzyskanych za przegląd portfolio

Portfolio

Podstawą do przyjęcia na studia oprócz wyniku uzyskanego na egzaminie maturalnym jest przygotowanie portfolio, za które możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Portfolio (w formie elektronicznej, max. 30 MB, wgrywane do programu rekrutacyjnego) powinno
zawierać własne prace przedstawione w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji
oraz fotografii. 
Powinno zawierać 21 kart, z których: 

• karta 1
powinna zawierać zdjęcie, imię i nazwisko kandydata oraz informacje o
zainteresowaniach kandydata; 

• karty 2-11 powinny przedstawiać prezentacje prac
własnych (prace plastyczne, obrazy, fotografie w tym fotografie prac własnych
takich jak rzeźby, makiety itp.); 

• karty 12-21 powinny przedstawiać projekty,
pomysły, koncepcje przedmiotów użytkowych przedstawione na rysunkach, szkicach,
fotografiach makiet itp. 

Żadna z kart 2-21 nie może być podpisana ani w
jakikolwiek sposób oznaczona. 
Ponadto karta 1 nie może być trwale połączona z
pozostałymi kartami.  


Portfolio będzie oceniane według następujących
kryteriów: 

• karty 2-11: stopień oryginalności prac, estetyka prac, technika
wykonania; 0-25 pkt, 

• karty 11-21: własne pomysły przedmiotów użytkowych,
realizacje prototypowe, zainteresowanie innowacjami, 0-25 pkt.

Maksymalna
liczba punktów, którą można uzyskać wynosi 50, przy czym minimalna liczba
punktów, którą kandydat musi uzyskać, aby brać udział w dalszym postępowaniu
kwalifikacyjnym wynosi 20. 

Polityka prywatności · Pliki Cookies
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego – Wydział Mechaniczny – Politechnika Krakowska
All Rights Reserved © 2018