logo ŁADOWANIE...

Rekrutacja 2018/2019

1

Czym jest IWP?

Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztuk w dziedzinie sztuk plastycznych…

2

Jak się dostać?

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, ustala się według wzoru: W = E + P albo 2R

3

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny składa się z dwóch części – egzaminu praktycznego oraz przeglądu teczki…

4

Przydatne linki

Serwis rekrutacyjny PK, portal przyszłych studentów, Plany studiów i sylabusy dla kierunków prowadzonych przez Politechnikę Krakowską

Czym jest IWP?

Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztukę w dziedzinie sztuk plastycznych. Jest prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą kompetencje nauk technicznych (pracownicy Politechniki Krakowskiej) oraz w zakresie sztuki (pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu inżyniera-projektanta w zakresie specjalności Inżyniera Wzornictwa Przemysłowego. W ramach tej specjalności zaproponowano wiele przedmiotów wybieralnych w ramach dwóch bloków profilujących dyplom:

– Projektowanie produktu

– Projektowanie środków transportu

Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje przydatne do pracy w działach projektowych przedsiębiorstw, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów, tworzeniem wyrobów innowacyjnych jak również inną działalność twórczą. Możliwości zatrudnienia obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych.

Studenci kierunku IWP mają możliwość kontaktu ze specjalistami zarówno z zakresu inżynierii mechanicznej, jak również wzornictwa przemysłowego. W zakresie przedmiotów kierunkowych położono nacisk na równowagę między przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych – w programie studiów przedmioty dla obu tych obszarów występują w podobnej liczbie godzin. Absolwent będzie miał wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowanie produktu zgodnie z zadaną specyfikacją techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki, a ponadto program studiów stawia na pracę w multidyscyplinarnych zespołach projektowych.

Jak się dostać?

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = E + P albo 2R

Gdzie:

P i R = wynik procentowy podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (matematyka) lub rozszerzonym (matematyk, fizyka i astronomia, fizyka lub matematyka);

E = wynik z egzaminu wstępnego z predyspozycji plastycznych i technicznych, przebiegającego w dwóch etapach. Warunkiem przejścia do drugiego etapu rekrutacji jest uzyskanie min. 40 punktów z egzaminu wstępnego, z czego minimalnie 20 punktów z każdej jego części.

Egzamin wstępny/portfolio

Egzamin wstępny na kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego składa się z dwóch części:

Część I – egzamin praktyczny: dwa zadania; celem jest sprawdzenie zdolności plastycznych/technicznych kandydata.

Część II – przegląd teczki: kandydat przedstawia portfolio. Obie części egzaminu punktowane są od 0 do 50 punktów. Maksymalna punktacja łączna wynosi 100 punktów.

Portfolio powinno zawierać własne prace w formacie A4 w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji bądź fotografii. Ma składać się z 20 kart, z których:

* karta 1 powinna zawierać informacje o kandydacie;

* karty 2-10prezentacja prac własnych (prace plastyczne, obrazy, fotografie – w tym fotografir prac takich jak rzeźby, makiety itp.);

* karty 11-20 – projekty, pomysły, koncepcje przedmiotów użytkowych etc.

Na każdej z kart nie może znajdować się podpis autora bądź inny sposób oznaczenia (różne formy znaku wodnego etc.), a ponadto karta 1 nie może być trwale połączona z pozostałymi kartami.

Polityka prywatności · Pliki Cookies
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego – Wydział Mechaniczny – Politechnika Krakowska
All Rights Reserved © 2018